Powrót do strony głównej Terapia pedagogiczna

Terapia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)

Terapia dla dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)

 

Celem zajęć jest eliminowanie lub ograniczenie przyczyn niepowodzeń w nauce. Praca na zajęciach polega na indywidualnym oddziaływaniu terapeutycznym na każde dziecko w zależności od stwierdzonych u niego trudności

Zajęcia prowadzi Beata Detmer.

 

Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy nie mogą sprostać wymaganiom programowym obowiązującym w danej klasie, określa się mianem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrzebują one pomocy pedagogicznej w formie specjalnie opracowanych programów nauczania dostosowanych do ich możliwości i ograniczeń oraz dodatkowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Podstawą prawną do organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.  w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.